Zespół ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Koordynator:

Starszy Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Włodzimierz Janczy

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 018 441 24 01 w. 18, kom. 696 065 155

 

 Pracownicy:

 

Starszy Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Aleksandra Kęsek

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 018 441 24 01 w. 19,  kom.  784 914 171

 

Starszy Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Dorota Gałązka

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 018 441 24 01 w. 15

 

 

Starszy Inspektor  Weterynaryjny

mgr inż. Patrycja Janik

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 018 441 24 01 w. 26

 

Inspektor weterynaryjny

lek. wet. Sylwia Gacek

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 018 441 24 01 w. 17

 

Inspektor weterynaryjny

mgr inż. Kacper Zieliński

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy:

 

1)   ochrona zdrowia zwierząt  w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego;

2)    zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;

3)   badania kontrolne zakażeń zwierząt;

4) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych  oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt;

5) przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;

6) prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych oraz nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności nadzorowanej przez podmioty umieszczone w rejestrze Powiatowego Lekarza;

7) nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;

8) sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem na rynek zwierząt, w tym zwierząt akwakultury;

9) sprawowanie nadzoru  nad tranzytem zwierząt przez terytorium powiatu;

10) przeprowadzanie na terytorium  powiatu kontroli spełniania wymagań weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym;

11) przeprowadzanie na terytorium powiatu kontroli spełniania wymagań weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt cyrkowych, określonych w przepisach Unii Europejskiej oraz sprawowanie nadzoru nad przemieszczaniem takich zwierząt;

12) przeprowadzanie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów Unii Europejskiej,  kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników;

13) sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu;

14)  sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;

15) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz   spełnienia zasad i wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance);

16) sprawowanie nadzoru nad utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych                     i u dostawców;

17) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach  lub narządach zwierząt, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt;

18) przeprowadzanie kontroli zasad stosowania substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i β-agonistycznym;

19) prowadzenie wymiany informacji w ramach  systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

20) przekazywanie, za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii, danych zawartych w rejestrze;

21) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, zmianami, aktualizacją                  i realizacją planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt oraz udział w zespołach kryzysowych;

22) prowadzenie ksiąg zawierających informacje o chorobach zakaźnych oraz przekazywanie właściwym powiatowym lekarzom weterynarii i Małopolskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii oraz państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu informacji o tych chorobach;

23) współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Farmaceutyczną, Inspekcją Handlową, Inspekcją Transportu Drogowego, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostkami samorządu terytorialnego  przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;

24) współpraca z zespołem finansowo-księgowym w zakresie wykazywania kosztów realizacji programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym w odniesieniu do programów zwalczania chorób, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

25) współpraca przy wykonywaniu swoich zadań z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego;

26) nadzór nad wykonywaniem na podstawie wyznaczenia Powiatowego Lekarza czynności zleconych z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt przez lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji oraz przez inne osoby niebędące pracownikami Inspekcji;

27) sprawozdawczość bieżąca, okresowa i statystyczna