Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Sączu

 

Regulamin Organizacyjny

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Nowym Sączu

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

                              Ustalił:

 

 

 

                                               W uzgodnieniu z:

 

 

 

 

Lipiec  2015

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Sączu działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (j. t. Dz. U. z 2010 r., Nr  112, poz.744, z późn. zm.);
 2. zarządzenia nr  1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r.  w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3, z późn. zm. );
 3. Statutu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Sączu
 4. niniejszego regulaminu.

 

§ 2

 

 1. Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Sączu oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.
 2.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

         1) powiecie – należy przez to rozumieć powiat nowosądecki;

         2) Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu;

         3) Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Sączu;

         4) Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz pracownie określone w § 11, §12, §13, §14, §15 i §16 Regulaminu;

         5) kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą zakładem, pracownią, zespołem a w przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt,  zespołu bezpieczeństwa żywności, zespołu ds. pasz i utylizacji, koordynatorów – starszych inspektorów weterynarii, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych.

 

 

§ 3

       1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.

       2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:

            1)  wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;

            2)  jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o  finansach publicznych;

            3) wynikających z odrębnych ustaw.

      3. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.

      4. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu.

      5. Siedziba Inspektoratu mieści się w  Nowym Sączu ul. Głowackiego 34. 

 

Rozdział II

 

Organizacja Inspektoratu

 

§ 4

 

 1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują kierownicy.
 2. W zespołach, o którym mowa w §§ 11, 12 i 13  kierownikiem może być starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.
 3. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

 

Rozdział III

 

Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

 

§ 5

 

1. Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza.

2.  Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:

     1)   zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;

     2) reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;

     3) wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;

     4) udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub  podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;

     5)  zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;

     6) zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

 

§ 6

 

 1. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza. 
 2. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik.
 3. Powiatowemu Lekarzowi bezpośrednio podlegają:

         1) Zespół do spraw Zdrowia i Ochrony Zwierząt, 

         2) Zespół do spraw Bezpieczeństwa Żywności,

         3) Zespół do spraw Pasz i Utylizacji,

         4) Zespół do spraw Finansowo – Księgowych i Administracyjnych

         5) samodzielne stanowisko  do spraw obsługi prawnej

         6) Pracownie Badania Mięsa na Obecność Włośni

 

§ 7

 

     1. Kierownicy  odpowiadają za:

        1) należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników  z  obowiązującymi przepisami prawa;

        2) porządek i dyscyplinę pracy;

        3) merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.

    2. Kierownicy dokonują podziału  zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

 

§ 8

 

    1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.

    2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.

    3. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:

       1) pracownika zajmującego się sprawą,

       2) kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny,

       3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść dokumentu dotyczy budżetu lub  ma  powodować skutki finansowe,

       4) samodzielne stanowisko  do spraw obsługi prawnej,

   4.  Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:

      1) pracownika zajmującego się sprawą;

      2) kierownika komórki organizacyjnej, z której zakresem działania związany jest dokument;

      3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.

  5. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:

     1) Powiatowy Lekarz lub jego zastępca lub osoba, o której mowa  w § 6 ust. 2, oraz

     2) Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza.

  6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

§ 9

 

Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.

 

§ 10

 

 1. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych   i stanowisk pracy określa załącznik nr 2.
 2. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala w drodze instrukcji kancelaryjnej Powiatowy Lekarz.

 

 

Rozdział IV

 

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

 

§ 11

 

   1.Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy:

     1) ochrona zdrowia zwierząt  w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego;

     2) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;

     3) badania kontrolne zakażeń zwierząt;

     4) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych  oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt;

     5) przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;

     6) prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych oraz nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności nadzorowanej przez podmioty umieszczone w rejestrze Powiatowego Lekarza;

     7) nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;

     8) sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem na rynek zwierząt w tym zwierząt akwakultury;

     9) sprawowanie nadzoru  nad tranzytem zwierząt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

   10) przeprowadzanie na terytorium powiatu nowosądeckiego ziemskiego i grodzkiego kontroli spełniania wymagań weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym;

   11) przeprowadzanie na terytorium powiatu nowosądeckiego ziemskiego i grodzkiego kontroli spełniania wymagań weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt cyrkowych, określonych w przepisach Unii Europejskiej oraz sprawowanie nadzoru nad przemieszczaniem takich zwierząt;

   12) przeprowadzanie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów Unii Europejskiej,  kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników;

   13) sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu;

   14) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;

  15) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz   spełnienia zasad i wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance);

  16) sprawowanie nadzoru nad utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców;

  17) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach  lub narządach zwierząt, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt;

  18) przeprowadzanie kontroli zasad stosowania substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i β-agonistycznym;

  19) prowadzenie wymiany informacji w ramach  systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

  20) przekazywanie, za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii, danych zawartych w rejestrze;

  21) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, zmianami, aktualizacją i realizacją planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt oraz udział w zespołach kryzysowych;

  22) prowadzenie ksiąg zawierających informacje o chorobach zakaźnych oraz przekazywanie właściwym powiatowym lekarzom weterynarii i Małopolskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii oraz państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu informacji o tych chorobach;

  23) współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Farmaceutyczną, Inspekcją Handlową, Inspekcją Transportu Drogowego, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostkami samorządu terytorialnego  przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;

  24) współpraca z zespołem finansowo-księgowym w zakresie wykazywania kosztów realizacji programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym w odniesieniu do programów zwalczania chorób, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

  25) współpraca przy wykonywaniu swoich zadań z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego;

  26) nadzór nad wykonywaniem na podstawie wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii czynności zleconych z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt przez lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji oraz przez inne osoby niebędące pracownikami Inspekcji;

  27) sprawozdawczość bieżąca, okresowa i statystyczna

 

 

 2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

     1) zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

     2) 4 starszych inspektorów weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt ;

     3) kontroler weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

§ 12

 

 1. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, należy:

         1)  zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu ochrony zdrowia publicznego;

         2) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego;

         3) badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;

         4) przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;

         5) sprawowanie nadzoru  nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej;

         6) nadzór i koordynacja badań laboratoryjnych mięsa na obecność włośni;

         7) sprawowanie nadzoru nad produkcją mięsa przeznaczonego na użytek własny;

         8) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w rzeźniach i innych nadzorowanych miejscach uboju zwierząt;

         9) sprawowanie nadzoru  nad  przestrzeganiem  zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt w rzeźniach;

       10) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;

       11) sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem  produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad spełnianiem wymagań określonych  przez właściwe organy państw trzecich dla zakładów uprawnionych do wysyłki produktów pochodzenia zwierzęcego do tych państw;

       12) sprawowanie nadzoru nad stosowaniem przez podmioty podlegające nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej obowiązkowego systemu znakowania wołowiny;

       13) prowadzenie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez ludzi oraz podmiotów wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym w ramach sprzedaży bezpośredniej, handlu detalicznego w zakresie właściwości Inspekcji Weterynaryjnej oraz gospodarstw prowadzących ubój w celu produkcji mięsa na użytek własny;

       14) prowadzenie wykazu podmiotów prowadzących działalność rejestrowaną lub zatwierdzoną w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego;

       15) nadzór nad wykonywaniem na podstawie wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii czynności zleconych z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i bezpieczeństwa żywności przez lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji oraz przez inne osoby niebędące pracownikami Inspekcji;

       16) współpraca z zespołem finansowo-księgowym w zakresie finansowania kosztów badania zwierząt rzeźnych i mięsa, nadzoru nad rozbiorem mięsa i przetwórstwem produktów pochodzenia zwierzęcego oraz obsługi finansowo-księgowej administracyjnego postępowania egzekucyjnego i postępowania mandatowego;

      17) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt oraz w produktach pochodzenia zwierzęcego;

      18) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF;

     19) przygotowywanie danych niezbędnych do prowadzenia systemów wymiany informacji,  o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

     20) przekazywanie, za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii informacji i danych zawartych w prowadzonych wykazach, w tym informacji o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w tych wykazach;

     21) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie wymiany informacji merytorycznych oraz  danych potrzebnych do raportowania  z  wykonanych zadań do rozliczeń finansowych, opracowania budżetu zadaniowego i innych potrzeb w zakresie właściwości komórek organizacyjnych Inspektoratu;

     22) współpraca przy wykonywaniu swoich zadań, z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego;

     23)  sprawozdawczość bieżąca, okresowa i statystyczna.

 

 

  2.W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

      1) 3starszych  inspektorów weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności.

 

 

 

§ 13

 

 1. Do zadań zespołu do spraw  pasz i utylizacji  należy:

         1) sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych;

         2) sprawowanie nadzoru nad przywozem i wywozem pasz;

         3) prowadzenie czynności związanych z rejestracją, zawieszaniem, cofaniem rejestracji i dokonywaniem zmian w rejestracji zakładów sektora paszowego oraz zatwierdzaniem, zawieszaniem, cofaniem zatwierdzenia, warunkowym zatwierdzaniem i dokonywaniem zmian w zatwierdzaniu tych zakładów oraz prowadzeniem rejestru przedsiębiorstw działających w sektorze pasz;

         4) sprawowanie nadzoru nad stosowaniem pasz leczniczych;

         5) sprawowanie nadzoru nad podmiotami stosującymi dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego w żywieniu zwierząt;

         6) aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz;

         7) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz      w środkach żywienia zwierząt;

         8) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych  paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji  oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF;

         9) przygotowywanie danych niezbędnych do prowadzenia systemów wymiany informacji,  o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

       10) sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem na rynek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w tym nadzór nad przywozem i wywozem tych produktów;

       11) prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, sprawowanie nadzoru nad działalnością tych podmiotów i przekazywanie, za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii danych zawartych w rejestrze;

       12) sprawowanie nadzoru nad wykorzystywaniem dodatków do wzbogacania gleby przez podmioty stosujące polepszacze gleby oraz prawidłowości postępowania w przypadku wykrycia niedozwolonych białek pochodzenia zwierzęcego w paszach;

       13) przekazywanie, za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii informacji i danych zawartych w prowadzonych wykazach, w tym informacji o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w tych wykazach;

       14) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie wymiany informacji merytorycznych oraz  danych potrzebnych do raportowania  z  wykonanych zadań do rozliczeń finansowych, opracowania budżetu zadaniowego i innych potrzeb w zakresie właściwości komórek organizacyjnych Inspektoratu;

       15) współpraca przy wykonywaniu swoich zadań, z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego;

       16)  sprawozdawczość bieżąca, okresowa i statystyczna.

 

 2.W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

  1) 1starszy  inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji.

 

§ 14

 

     1. Do zadańzespołu do spraw finansowo – księgowych należy:

         1) przestrzeganie obowiązujących przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości;

         2)  opracowanie i realizacja planów finansowych Inspektoratu w zakresie zatrudnienia, środków budżetowych, funduszy specjalnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

         3) kontrola racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych i finansowych oraz prowadzenie rachunków bankowych;

         4) terminowe realizowanie bieżących płatności i zobowiązań;

         5) kontrola i analiza realizacji dochodów i wydatków budżetowych;

         6) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych;

         7) sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych;

         8) prowadzenie dokumentacji z egzekucji  i windykacji dochodów budżetowych;

         9) prowadzenie rozliczeń finansowych lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji oraz innych osób niebędących pracownikami Inspekcji, wykonujących czynności zlecone na podstawie wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii;

       10) prowadzenie dokumentacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;

       11) sporządzanie list płac, naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

       12) potrącanie składek na ubezpieczenie społeczne , zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy  pracowników, zleceniobiorców oraz  prowadzenie obowiązującej dokumentacji;

       13) prowadzenie akt osobowych pracowników, ewidencji urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych, uposażeń i innych sprawy pracowniczych;

       14) organizacja szkoleń pracowników Inspektoratu;

       15) prowadzenie obsługi kasowej;

       16) opracowywanie analiz ekonomicznych;

       17) przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących zatrudnienia;

       18) prowadzenie innych spraw kadrowych oraz spraw socjalnych;

       19) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;

       20) prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej środków trwałych, naliczanie bieżących odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych;

       21) prowadzenie ewidencji legitymacji służbowych i upoważnień oraz dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników Inspektoratu;

       22) prowadzenie składnicy akt Inspektoratu ;

       23) prowadzenie ewidencji bloczków mandatowych oraz sprawozdawczości w zakresie postępowania mandatowego;

       24) wysyłanie i przyjmowanie korespondencji i przesyłek, powielanie pism;

       25) prowadzenie rejestru pism wpływających i wychodzących;

       26) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Powiatowego Lekarza;

       27) przyjmowanie interesantów Powiatowego Lekarza i udzielanie im informacji lub kierowanie do właściwych zespołów i stanowisk pracy;

       28) prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów służbowych oraz ewidencji zużycia paliwa do tych pojazdów ;

       29) zaopatrywanie stanowisk pracy w Inspektoracie w niezbędne wyposażenie i materiały biurowe oraz w inny niezbędny sprzęt;

       30) prowadzenie magazynu Inspektoratu  wraz z ewidencją składników majątkowych w nim zawartych;

       31) zapewnienie konserwacji, stosownych przeglądów technicznych i remontów instalacji, sprzętu i aparatury należących do Inspektoratu;

       32) zapewnienie utrzymywania pomieszczeń Inspektoratu i jego otoczenia w    czystości i porządku.

     2. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych  w ustawie o finansach publicznych  i w ustawie o rachunkowości oraz realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:

        1) opracowanie i realizacja planów finansowych w zakresie środków budżetowych  oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Powiatowego Inspektoratu  Weterynarii;

        2) sporządzanie bilansu i okresowych sprawozdań finansowych oraz kontrola i analiza realizacji  dochodów i wydatków budżetowych ;

        3) gospodarowanie środkami finansowymi przekazanymi Powiatowemu Inspektoratowi  Weterynarii  i kontrola ich racjonalnego wykorzystania;

        4) terminowa realizacja bieżących zobowiązań i płatności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii;

        5) prowadzenie dokumentacji i windykacji dochodów budżetowych ;

 

 

 1. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

        1) Główny Księgowy

        2) Księgowy

        3) Starszy referent ds. administracyjnych

        4) Referent ds. administracyjnych

        5) Operator urządzeń przygotowania danych

 

 

 § 15

 

    1. Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy:

        1) ogólny nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych w bieżącej działalności  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, w szczególności kontrola zgodności czynności dokonywanych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych oraz w sprawach pracowniczych z obowiązującymi przepisami prawnymi  ;

        2) przygotowywanie i parafowanie projektów decyzji, postanowień, zarządzeń, wytycznych, regulaminów, upoważnień, upomnień, zaświadczeń, tytułów wykonawczych i innych pism oraz dokumentów wydawanych przez Powiatowego Lekarza w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych i egzekucyjnych oraz innych postępowań unormowanych w odrębnych przepisach ;

        3) sporządzenie opinii prawnych w sprawach  wskazanych przez Powiatowego Lekarza, udzielanie porad i konsultacji prawnych;

        4) przygotowywanie i weryfikacja projektów umów, porozumień, ugód i innych czynności cywilnoprawnych, pism i innych przedłożonych dokumentów, w tym wynikających z zamówień publicznych ,wywołujących skutki prawne dla Inspektoratu;

        5) zastępstwo procesowe oraz występowanie przed sądami  i innymi organami w sprawach należących do kompetencji Powiatowego Lekarza; 

        6) wykonywanie innych czynności z zakresu obsługi prawnej na polecenie Powiatowego Lekarza.

 

 

§ 16

 

   1. Do zadań Pracowni badania mięsa na obecność włośni (Powiatowego Oddziału do spraw  badania w kierunku włośni) należy:

      1) utrzymywanie i doskonalenie wdrożonego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 systemu zarządzania przy wykonywaniu badań mięsa na obecność włośni;

      2) realizacja Polityki Jakości oraz celów ogólnych systemu zarządzania;

      3) obsługiwanie wyposażenia badawczego i pomiarowego zgodnie z instrukcjami;

      4) sporządzanie czytelnych zapisów /w chwili wykonywania pracy/ w sposób umożliwiający ich identyfikację w odniesieniu do wykonywanej pracy  – wypełnianie opracowanych w tym celu formularzy;

      5) współpraca z Kierownikiem Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie,  Kierownikiem ds. Jakości oraz Kierownikiem Technicznym w ramach wdrożonego systemu zarządzania;

      6) udział w badaniach biegłości minimum raz w roku;

      7) przygotowanie i udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych.

   2. Zarówno Pracownia badania mięsa na obecność włośni, jak i podległe  Terenowe Punkty Wytrawiania, pod względem funkcjonowania systemu zarządzania jakością podlegają kierownikowi Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie

§ 17

 

Tryb pracy Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem Powiatowego Lekarza.

 

 

Wykaz załączników:

 1. Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii– zał. Nr 1.
 2. Wykaz symboli komórek organizacyjnych – zał. nr 2.