Zespół ds. Finansowo Księgowych i Administracyjnych

Dorota Bukańska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Józefa Hybel

 

Sylwia Gargula-Maślanka

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Elżbieta Grzywacz

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

telefon: 018 441 24 01  w. 11   kom. 795 117 712

 


 

 

 

Do zadań zespołu w zakresie spraw administracyjnych należy:

1)     przygotowywanie projektów pism (w tym decyzji i umów) do podpisu przez Powiatowego Lekarza, zgodnie z jego dyspozycją;

2)     przedkładanie Powiatowemu Lekarzowi kompletnej dokumentacji (materiałów) dotyczących załatwianych spraw;

3)     prowadzenie zbioru aktów administracyjnych oraz zarządzeń;

4)     prowadzenie rejestru pism wchodzących i wychodzących;

5)     prowadzenie dystrybucji pism;

6)     prowadzenie spraw związanych z załatwieniem  skarg  i wniosków;

7)     zaopatrzenie  Inspektoratu w niezbędny sprzęt, aparaturę, materiały biurowe, środki czystości, środki łączności i transportu;

8)     koordynowanie inwentaryzacji oraz sporządzanie sprawozdań rocznych;

9)     nadzór i koordynacja gospodarką magazynową poszczególnych zespołów;

10)    instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania będącego własnością Inspektoratu;

11)    opracowywanie planów reagowania kryzysowego oraz planów OC dla Inspektoratu  i ich aktualizacja;

12)    nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym w Inspektoracie;

13)   nadzór nad prawidłowym utrzymywaniem samochodów stanowiących własność Inspektoratu;

14) zapewnienie ochrony danych osobowych w Inspektoracie;

15) utrzymywanie czystości i porządku na terenie Inspektoratu wraz z jego otoczeniem

 

 

Do zadań zespołu w zakresie spraw finansowo – księgowych należy:

 

1)     przestrzeganie obowiązujących przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych   i w ustawie o rachunkowości;

2)     opracowywanie materiałów kalkulacyjnych do projektu planu finansowego  Inspektoratu;

3)     ustalanie i rozliczanie przyznanych dotacji celowych;

4)     opracowanie i realizacja planów finansowych Inspektoratu w zakresie zatrudnienia, środków budżetowych, funduszy specjalnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

5)     kontrola racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych i finansowych oraz prowadzenie rachunków bankowych;

6)     terminowe realizowanie bieżących płatności i zobowiązań;

7)     kontrola i analiza realizacji dochodów i wydatków budżetowych;

8)     prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych;

9)     sporządzania sprawozdań finansowych oraz okresowych analiz wykonania dochodów i wydatków;

10)  prowadzenie dokumentacji z egzekucji  i windykacji dochodów budżetowych;

11)  prowadzenie dokumentacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;

12)  sporządzanie list płac, naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

13)  potrącanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy pracowników, zleceniobiorców oraz  prowadzenie obowiązującej dokumentacji;

14)  prowadzenie spraw kadrowych oraz akt osobowych pracowników Inspektoratu, ewidencji urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych, uposażeń i innych spraw pracowniczych;

15)  prowadzenie spraw z zakresu zakładowego funduszu socjalnego;

16)  opracowywanie analiz ekonomicznych;

17)  prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej środków trwałych, naliczanie bieżących odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych;

18)  prowadzenie dokumentacji zaopatrzeniowo - rozliczeniowej bloków mandatowych;

19)  prowadzenie obsługi kasowej;

20)  prowadzenie spraw dotyczących modernizacji i remontów obiektów Inspektoratu;

21)  administrowanie zasobami archiwalnymi Inspektoratu.