Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności

Koordynator:

Starszy Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Przemysław Stawarczyk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 018 441 24 01 w. 25 , kom.  696 065 156

 

Starszy Inspektor  Weterynaryjny

mgr inż. Patrycja Janik

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 018 441 24 01 w. 26

 

Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Justyna Opalska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 018 441 24 01 w. 24
 

Inspektor Weterynaryjny

lek.wet. Anna Krupa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 018 441 24 01 w. 24

 
 

Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności należy:

1)   zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu ochrony  

      zdrowia publicznego;

2)  monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego;

3)   badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;

4)   przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;

5)  sprawowanie nadzoru  nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej;

6)   nadzór i koordynacja badań laboratoryjnych mięsa na obecność włośni;

7)   sprawowanie nadzoru nad produkcją mięsa przeznaczonego na użytek własny;

8)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w rzeźniach i innych nadzorowanych miejscach uboju zwierząt;

9)   sprawowanie nadzoru  nad  przestrzeganiem  zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt w rzeźniach;

10) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;

11) sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem  produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad spełnianiem wymagań określonych  przez właściwe organy państw trzecich dla zakładów uprawnionych do wysyłki produktów pochodzenia zwierzęcego do tych państw;

12) sprawowanie nadzoru nad stosowaniem przez podmioty podlegające nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej obowiązkowego systemu znakowania wołowiny;

13) prowadzenie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez ludzi oraz podmiotów wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym w ramach sprzedaży bezpośredniej, handlu detalicznego w zakresie właściwości Inspekcji Weterynaryjnej oraz gospodarstw prowadzących ubój w celu produkcji mięsa na użytek własny;

14) prowadzenie wykazu podmiotów prowadzących działalność rejestrowaną lub zatwierdzoną w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego;

15) nadzór nad wykonywaniem na podstawie wyznaczenia Powiatowego Lekarza czynności zleconych z zakresu i bezpieczeństwa żywności przez lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji oraz przez inne osoby niebędące pracownikami Inspekcji;

16) współpraca z zespołem finansowo-księgowym w zakresie finansowania kosztów badania zwierząt rzeźnych i mięsa, nadzoru nad rozbiorem mięsa i przetwórstwem produktów pochodzenia zwierzęcego oraz obsługi finansowo-księgowej administracyjnego postępowania egzekucyjnego i postępowania mandatowego;

17) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w produktach pochodzenia zwierzęcego;

18) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF;

19) przygotowywanie danych niezbędnych do prowadzenia systemów wymiany informacji,  o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

20) przekazywanie, za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii informacji i danych zawartych                     w prowadzonych wykazach, w tym informacji o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w tych wykazach;

21) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie wymiany informacji merytorycznych oraz  danych potrzebnych do raportowania         z  wykonanych zadań do rozliczeń finansowych, opracowania budżetu zadaniowego     i innych potrzeb w zakresie właściwości komórek organizacyjnych Inspektoratu;

22) współpraca przy wykonywaniu swoich zadań, z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego;

23)  sprawozdawczość bieżąca, okresowa i statystyczna.